Search
  • Vo Thai Son

THƯ CHÚC MỪNG!Nhiệt liệt chúc mừng sự thành công vĩ đại của Đại hội XIII, nhiệt liệt chúc mừng Ban chấp hành trung ương, Bộ chính trị, Tổng bí thư, Ban bí thư và toàn thể đảng bộ, đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam và sự đồng lòng nhất trí của tất cả nhân dân Việt Nam, sự ủng hộ của thế giới! Hy vọng tương lai thêm xán lạn: “Siêu cường Việt Nam xã hội chủ nghĩa”!

Võ Thái Sơn